logo

Już w piątek, 23 marca Radio Emaus świętowało 23 urodziny! Z tej okazji przygotowaliśmy specjalny program oraz moc atrakcji i nagród dla słuchaczy.

Urodzinowe obchody zaczęlismy już w poniedziałek, 19 marca. Do wygrania była wyjątkowa  pielgrzymka po krajach bałkańskich organizowaną przez biuro podróży Wratislavia Travel.

W dniu urodzin, 23 marca zapraszalismy na specjalny program realizowany we współpracy z MPK Poznań. Spotkacie nas w urodzinowej bimbie radiowej numer 23 kursującej od Alei Marcinkowskiego do Starołęki w godz. 10-14. Na pokładzie konkursy z nagrodami, warsztaty balonowe, porady dietetyka oraz opowieści o Poznaniu.

 

O 17:00 odbyła się msza święta z kaplicy radiowej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Zielonej 2 w Poznaniu celebrowana przez bp. Damiana Bryla.

Po mszy św. koncert utworów pasyjnych w wykonaniu Poznańskiego Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Transmisja mszy świętej i koncertu na naszej antenie.

 

Bądźcie z nami!

 


 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PIELGRZYMKOWEGO RADIA EMAUS

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa warunki konkursu realizowanego przez Emaus – Katolickie Radio

Poznań, zwanego dalej Radiem Emaus.

 

2. Organizatorem konkursu jest Radio Emaus.

 

3. Fundatorem nagrody jest Biuro Podróży Wratislavia Travel z Wrocławia.

 

4. Nagrodę stanowi pielgrzymka do Chorwacji, Bośni, Czarnogóry i Albanii, organizowana przez Biuro Podróży Wratislavia Travel, w terminie 25.06 – 4.07.2018 r. Zwycięzca otrzymuje podwójny

voucher (2 miejsca).

 

5. Konkurs odbywać się będzie na antenie Radia Emaus, ogólne informacje zamieszczone będą na portalu redakcji oraz na profilu społecznościowym.

 

6. W celu odbioru nagrody należy zgłosić się osobiście w siedzibie Radia (ul. Zielona 2,

Poznań). Nagrody wydawane będą za okazaniem dowodu osobistego.

 

7. Konkurs skierowany jest do osób, które zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są pełnoletnie (osiągnęły pełnoletniość najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu).

 

8.      W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa wyżej, rozumiesię: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

9. Zwycięzca zobowiązany jest do zapłaty ryczałtu w wysokości 10% wartości pielgrzymki,

zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla wygranego voucheru,

obejmującego 2 miejsca (cena w PLN). Zwycięzca ponosi dodatkowe koszty, wskazane

przez Fundatora w Programie pielgrzymki (kwota podana w USD).

 

DANE OSOBOWE

 

10. 1. Uczestnicy konkursu poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyrażają zgodę na

wykorzystanie przez Organizatora i Fundatora ich danych dla potrzeb

przeprowadzenia niniejszego konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

10.2. Organizator i Fundator zastrzegają sobie prawo do opublikowania lub

przedstawienia danych (imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania) za pomocą

środków społecznego przekazu bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody

Zwycięzców. Zwycięzcy nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z

powyższego tytułu.

10.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celach

związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i

przeprowadzeniem Konkursu.

10.4. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich

poprawiania. Dane podawane są dobrowolnie.

 

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

11.1. Na antenie Radia Emaus emitowane będą zapowiedzi zachęcające do

uczestnictwa w konkursie.

 

11.2.  Konkurs zostanie przeprowadzony na antenie Radia w dniach od 19 do 22 marca 2018 r. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 23 marca 2018 r.

 

11.3. Konkurs polega na prezentacji pytań na antenie radia w dniach od 19 do 21 marca 2018 r. Odpowiedzi na wszystkie pytania należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz nadesłać 21 marca 2018 r. do północy na adres mailowy: program@radioemaus.pl. W przypadku remisu min. dwóch uczestników dodatkowy etap konkursu odbędzie się 22 marca 2018 r.

 

11.4. Nagroda główna przypada osobie, która udzieli najwięcej poprawnych i wyczerpujących odpowiedzi.

 

11.5. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu konkursu. Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie o wygraniu konkursu.

 

11.6. Zwycięzca ma 7 dni na odebranie nagrody od momentu ogłoszenia wyników. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do odbioru nagrody osobiście w Biurze Promocji i Reklamy Radia Emaus w godz. 9.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku.

 

11.7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu nagrody (pieniężnego, rzeczowego).

 

11.8. Gdy w terminie 7 dni od daty wygrania nagrody nie zgłosi się Uczestnik - Zwycięzca, powiadomiony o wygranej, uznane to zostanie za rezygnację Uczestnika z

udziału w konkursie.

 

11.9. W przypadku zaistnienia sytuacji w p. 11.8. oraz w przypadku dobrowolnej rezygnacji z przyjęcia nagrody przez Zwycięzcę, otrzymuje ją kolejna osoba,

która uzyskała największą liczbę punktów.

 

11.10. Zwycięzca może przekazać voucher dowolnej osobie, nie może jednak uczynić tego dla osiągnięcia korzyści materialnej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

13. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie

powiadamiać będzie z wyprzedzeniem 2 dni poprzez zamieszczenie Regulaminu na stronie

internetowej i w siedzibie Organizatora.