28 września od godziny 10:00 odbędzie się konferencja i „Kształcenie i edukacja zawodowa”, która odbędzie w Collegium Da Vinci w Poznaniu

Konferencja jest podsumowaniem międzynarodowego projektu Trio2Success realizowanego w ramach programu Erasmus Plus. Celem projektu było zaproponowane

innowacyjnych metod wsparcia wypracowanych na styku edukacji i ekonomii społecznej. Podczas konferencji chcielibyśmy jednak nie tylko zaprezentować wyniki naszej pracy, ale

również zaprosić uczestników do dyskusji na temat sytuacji szkolnictwa zawodowego w Poznaniu i Wielkopolsce. O wygłoszenie referatów i udział w panelach dyskusyjnych

poprosiliśmy m.in. posłankę do Parlamentu Europejskiego Agnieszkę Kozłowską – Rajewicz, zastępcę prezydenta Miasta Poznania, Mariusza Wiśniewskiego oraz innych ekspertów

zajmujących się tematem edukacji zawodowej.

 

28 września 2017 roku – Collegium Da Vinci - Poznań, ul. gen. Kutrzeby 10

 

 

PROGRAM

10:00 – 10.30 Rejestracja uczestników

10:30 – 10:45 Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji – dyrektor Centrum Doradztwa

Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu Bogna Frąszczak, prezes

Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Przemysław Piechocki

10:45 – 11:00 Sytuacja młodych ludzi na europejskim rynku pracy - Agnieszka Kozłowska –

Rajewicz, Komisja Europejska ds. rynku pracy

11:00 – 11:15 Trio to success - prezentacja rezultatów projektu - Anna Dranikowska,

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

11:15 – 11:35 Metody nauczania oparte na pracy: rozwiązania włoskie - Paolo Nardi,

Cometa Farmazione

11:35 – 11:50 Rola ekonomii społecznej w kształceniu zawodowym: nowe możliwości

Przemysław Piechocki, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

11:50 – 12:20 Przerwa kawowa

12:20 – 12:35 Współczesne trendy w poradnictwie i doradztwie zawodowym - dr hab.

Małgorzata Rosalska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

12:35 – 12:50 Standardy doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych miasta

Poznania - Elżbieta Swat – Padrok, CDZdM w Poznaniu

12:50 – 14:20 Kształcenie i edukacja zawodowa: szanse i wyzwania – panel dyskusyjny,

prowadzący: Przewodniczący Rady Programowej OGiRPAP prof. UAM dr

hab. Paweł Churski

14:30 Zakończenie konferencji

14:30 – 15:00 Lunch

 

Trio2Success to projekt realizowany w programu Erasmus +. Jego celem jest poprawa szans absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy. Projekt dedykowany jest nauczycielom oraz trenerom współpracującym na co dzień ze szkołami zawodowymi, a także kadrze zarządzającej szkołami oraz tzw. kluczowym interesariuszom – lokalnym autorytetom, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Docelowo na wypracowanych rozwiązaniach mają skorzystać przede wszystkim uczniowie i absolwenci szkół zawodowych, poprawa ich sytuacji na rynku pracy jest bowiem celem nadrzędnym podejmowanych działań. Projekt kładzie duży nacisk na doradztwo zawodowe i rozwijanie metodkształcenia (w jego ramach opracowane zostały m.in. scenariusze szkoleniowe, przykłady dobrych praktyk oraz filmy edukacyjne), najważniejszym jego elementów wydaje się jednak propozycja uzupełnienia ścieżki edukacyjnej uczniów szkół zawodowych o elementy związane z przedsiębiorczością społeczną. Współpraca szkół i nauczycieli ze spółdzielniami socjalnymi może okazać się szansą nazwiększenie ilość zajęć praktycznych w edukacji uczniów..

 

 

Lider i partnerzy: Projekt Trio2Succes realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni

Socjalnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Cometa Formazione z Włoch, Poradnią Psychologiczno

– Pedagogiczną Rejonu Wileńskiego z Litwy oraz Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

z Poznania.