Kombatanci Poznańskiego Czerwca ’56 otrzymają pomoc finansową

7.05.2020

Od 11 do 30 maja br. uczestnicy Powstania Poznański Czerwiec ’56. będą  mogli  złożyć w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wnioski o udzielenie pomocy finansowej.

Na wsparcie dla kombatantów przeznaczone zostanie z pomocy rządowej  w sumie 500 tys. złotych. Wzór wniosku będzie można pobrać ze strony internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (http://poznan.uw.gov.pl), w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie urzędu przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu oraz w delegaturach WUW w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

– W ten sposób możemy pomóc bohaterom tamtych trudnych czasów, o których przez lata często nie  pamiętano. Zainicjowana w 2006 roku pomoc finansowa jest wymiernym wsparciem dla osób, które były więzione,  inwigilowane czy też pozbawione awansu w pracy z uwagi na swoją niezłomną postawę – mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk

Z pomocy skorzystać mogą czynni uczestnicy Czerwca ’56 znajdujący się obecnie w trudnej sytuacji materialnej. Środki zostaną przekazane osobom, które w wyniku wydarzeń sprzed 64 lat doznały uszczerbku na zdrowiu, represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, spotkały się z represjami w miejscu pracy, bądź miały szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom poznańskiego buntu. Taką samą pomocą zostaną objęci także małżonkowie nieżyjących uczestników Czerwca ’56.

Rozpatrzeniem wniosków zajmie się komisja powołana przez wojewodę wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. W jej skład wejdą pracownicy urzędu oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających uczestników Poznańskiego Czerwca 1956 roku.   Osoby, które w okresie od 2006 do 2019 roku złożyły wniosek i po pozytywnym jego zweryfikowaniu uzyskały świadczenie będą mogły skorzystać z uproszczonej procedury ubiegania się o pomoc finansową. 

Wnioski można składać osobiście w Punkcie Informacyjnym w holu głównym WUW  w Poznaniu i jego delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile lub przesłać pocztą na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań z dopiskiem „Czerwiec’56 ”.  

Termin składania wniosków rozpoczyna się 11 maja 2020 roku, a kończy 30 maja 2020 roku. Wnioski złożone po 30 maja 2020 roku nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie wnioski, które zostały złożone przed 11 maja br. zostaną przez komisję rozpatrzone.

Źródło: UW w Poznaniu

Kombatanci pomoc finansowa Powstanie wnioski