Regulamin konkursów

Regulamin konkursów Radia Emaus (Emaus – Katolickiego Radia Poznań)

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Chartowo 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000095729, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7780021204 oraz numer statystyczny REGON: 632019444, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na antenie Radia Emaus lub w mediach społecznościowych Radia Emaus. Konkursy są organizowane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Przystąpienie do Konkursu, w sposób określony w §3 Regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.
 4. Każdy Uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na emisję i reemisję wejścia konkursowego z jego udziałem na antenie Radia Emaus w dowolnym czasie, publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz głosu i wizerunku podczas Konkursu i jego promocji, a także na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na www.radioemaus.pl lub w mediach społecznościowych Radia Emaus imienia i nazwiska podczas Konkursu, jego promocji oraz ogłaszania wyników.
 5. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Konkursie.
 6. Za prawidłową organizację i przebieg Konkursu, w szczególności za ocenę prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonanie wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywanie reklamacji, interpretację niniejszego Regulaminu odpowiada Redakcja.

§ 2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Konkursie

 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2, Uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
 3. pracownicy i współpracownicy Organizatora,
 4. osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
 5. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w pkt. a) i b) tj. osoby będące małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu;

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie oraz wyłaniania laureatów

 1. Organizator przeprowadza konkursy na antenie Radia Emaus lub w mediach społecznościowych Radia Emaus: www.facebook.com/RadioEmausPoznan zwanych dalej „mediami społecznościowymi”.
 2. Organizator prezentuje w wybranym przez siebie czasie na antenie Radia Emaus lub w mediach społecznościowych Radia Emaus pytanie (zadanie) konkursowe, na które słuchacze odpowiadają w jeden ze wskazanych w konkursie sposobów: telefonicznie, za pomocą smsów lub w mediach społecznościowych rozgłośni.
 3. Wiadomość tekstową należy wysłać pod wskazany w konkursie numer: 7148, płatny 1,23 zł brutto, lub 73601, płatny 3,59 zł brutto. W treści SMS Uczestnik konkursu podaje swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie (zadanie) konkursowe.
 4. Spośród osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi prawo do otrzymania nagrody nabywają osoby wyłonione przez Redakcję. Informacja o nagrodzie pojawia się uprzednio na antenie lub w mediach społecznościowych.
 5. Biorąc udział w konkursie zgodnie z Regulaminem Uczestnik wyraża zgodę na emisję i reemisję wejścia konkursowego z jego udziałem zgodnie z §1 pkt. 4.
 6. Uczestnik, który dwukrotnie nie odebrał połączenia telefonicznego, a za takie uważa się brak odpowiedzi po czterech sygnałach dźwiękowych, traci prawo udziału w bieżącym konkursie. W takim przypadku Redakcja wybiera innego Uczestnika. W przypadku włączenia się poczty głosowej lub braku możliwości połączenia z Uczestnikiem (w szczególności przez brak zasięgu, wyłączony telefon, zgłoszenie się automatycznej sekretarki jak również gdy jakość połączenia uniemożliwia nawiązanie rozmowy Organizator nie będzie podejmował kolejnej próby skontaktowania się z Uczestnikiem. W wypadkach wątpliwych rozstrzygnięcie należeć będzie do Redakcji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści niezgodnych z prawem.
 9. Przesyłając lub udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanej odpowiedzi oraz że nie narusza ona praw ani dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.
 10.  Uczestnik konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem odpowiedzi do konkursu (zadania konkursowego) udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z odpowiedzi przez czas trwania konkursu, bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z konkursem poprzez wprowadzenie odpowiedzi do pamięci komputera albo serwera Organizatora, licencja obejmuje wykorzystanie odpowiedzi, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie odpowiedzi każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie odpowiedzi, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie odpowiedzi na antenie Radia Emaus, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na dokonywanie odpowiednich skrótów uzasadnionych warunkami emisji i/lub publikacji.
 11. Organizator zastrzega, że z chwilą wydania nagrody konkursowej, na Organizatora przechodzą majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do danej odpowiedzi (zadania konkursowego) na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym d) w zakresie rozporządzania i korzystania z opracowania odpowiedzi (zadania konkursowego).

§ 4 Nagrody

 1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody materialnej na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Uczestnika konkursu adresu lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem lub odebranie przez niego nagrody.
 4. O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora drogą smsową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.
 5. Nagrody odbierane są w siedzibie Radia Emaus lub innym miejscu wskazanym przez Radio Emaus osobiście lub przez upoważnioną osobę w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Nagrody nieodebrane przez zwycięzcę konkursu w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu przechodzą na własność Organizatora lub Fundatora.
 7. Przy odbiorze nagrody zwycięzca konkursu zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający jego tożsamość lub w przypadku odbioru tej nagrody przez pełnomocnika zwycięzcy zobowiązany jest on okazać pisemne upoważnienie od zwycięzcy, który wygrał daną nagrodę, zawierające następujące informacje: imię nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego, telefon kontaktowy zwycięzcy oraz adnotację o upoważnieniu określonej osoby do odbioru w jego imieniu nagrody, jak również podpis zwycięzcy wraz z danymi osoby odbierającej, czyli imieniem, nazwiskiem, serią i numerem dowodu osobistego oraz telefonem odbiorcy. W przypadku niespełnienia przez osobę podającą się za pełnomocnika zwycięzcy powyższych warunków nagroda nie zostanie wydana.
 8. Wszelkie zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem nagrody zostaną poniesione przez Organizatora.

§ 5 Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu oraz niemożność zapewnienia lub dostarczenia nagrody z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich przez Uczestników konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju wydarzenia, które mają miejsce w instytucjach kultury, do których bilety stanowią nagrody za udział w konkursach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie przez jego uczestników.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników konkurs.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych oraz informacji przez Uczestnika konkursu.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Chartowo 5, nr KRS: 0000095729. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować drogą mailową: daneosobowe@swietywojciech.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu (obsługi zgłoszeń do konkursu, w tym wyłonienia laureatów, obsługi laureatów, ogłoszenie zwycięzców, publikacji wyników konkursu, wydania nagród, obsługi reklamacji), w celach archiwalnych i analitycznych, a także w celach związanych z ochroną przed roszczeniami. 
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach archiwalnych i analitycznych są przechowywane przez cały okres trwania konkursu i okres jednego roku od ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane w celach obrony przez roszczeniami są przetwarzane przez czas trwania konkursu a po jego zakończeniu przez okres wskazany w przepisach dotyczących dochodzenia roszczeń oraz do czasu zakończenia ewentualnego postepowania w tym zakresie.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie i brak otrzymania nagrody.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli w ocenie Uczestnika konkursu przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem.
 7. Odbiorcami danych mogą być podmioty związane z organizacją konkursu oraz usługodawcy wykonujące na rzecz Administratora usługi prawne, podatkowe, księgowe, informatyczne.
 8. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie oraz nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników drogą pisemną na adres Organizatora: Poznań (61-245), ul. Chartowo 5, z dopiskiem: Radio Emaus. Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane w terminie do 14 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako Uczestnika konkursu, jak również dokładne wskazanie powodu reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Redakcję, a zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Radia Emaus, na antenie którego lub w którego mediach społecznościowych Organizator przeprowadza konkurs, to jest: (60-245) Poznań, ul. Chartowo 5, oraz na stronie www.radioemaus.pl.
 2. Zgłoszenia do konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, to jest: zgłoszenia niepełne, przerwane lub zniekształcone zostaną wykluczone z konkursu.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
  1. niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych; w szczególności zabronione jest wykorzystywanie konkursu lub faktu udziału w konkursie do celów zarobkowych;
  2. wypowiadania na antenie treści niezgodnych z prawem, treści obraźliwych etc.

 • Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym prawem.