Przedszkola i żłobki zamknięte od poniedziałku

28.03.2021

Rząd zdecydował, że od najbliższego poniedziałku zamknięte będą przedszkola, oddziały przedszkolne i żłobki. Część rodziców nadal jednak będzie mogła zostawić tam dzieci – dotyczy to głównie medyków i osób walczących z pandemią. 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki od najbliższego poniedziałku (29 marca) do 11 kwietnia zawieszone zostaje funkcjonowanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy – z uwagi na zamknięcie placówki wychowania przedszkolnego.

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne, ma jednak obowiązek zorganizować zajęcia na wniosek rodziców dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz rodziców, którzy: 

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

W tych przypadkach opieka przedszkolna będzie zapewniona dzieciom na czas zamknięcia placówek. Z tej możliwości można skorzystać także w przypadku, gdy tylko jeden z rodziców jest zatrudniony i spełnia powyższe warunki. 

Covid przedszkole żłobek